Realizacje

Realizacje firmy KanVex:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile

Przedmiotem umowy była kompleksowa modernizacja budynków komunalnych, która obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.

Zakres prac:

– rozbiórka obróbek blacharskich

– przygotowanie podłoża

– docieplenie ścian płytami styropianowymi 15 cm

– kołkowanie styropianu

– gruntowanie

– ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

– montaż obróbek blacharskich

Termin realizacji: 10.2022 r. – 12.2022 r.

Peberol Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy była budowa sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej przy ul. Świerkowej, Sosnowej oraz Przy Lesie w Obornikach.

Termin realizacji: 11.2021 r. – 9.2022 r.

Isanit Inżynieria Sanitarna

Przedmiotem umowy była instalacja technologii kotłowni olejowo-gazowej o łącznej mocy 2300 kW dla zadania „Rozbudowa modernizacji i konsolidacji źródeł ciepła w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 1”

Zakres prac:

– prace rozbiórkowe istniejącej kotłowni parowej

– montaż technologii kotłowni kaskadowej olejowo-gazowej w układzie kotłów 2×1000 kW oraz 1×300 kW

– montaż instalacji gazowej wraz z osprzętem

– montaż instalacji olejowej wraz z osprzętem

– wykonanie odbiorów technicznych wraz z dokumentacją powykonawczą oraz przeprowadzeniem odbioru przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego

Termin realizacji: 8.2021 r. – 5.2022 r.

Urząd Gminy Kościan

Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń kuchennych oraz I etap przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem – etap II”.

Zakres prac:

– I etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, demontaże, prace wykończeniowe)

– rozbiórka

– prace ogólnobudowlane

– instalacja chłodnicza

– instalacja ciepła technologicznego

– przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

– budowa instalacji wentylacji

– wyposażenie technologiczne kuchni

Termin realizacji: 7.2021 r. – 2.2022 r.

Tom-Bud Tomasz Nagórny

Przedmiotem umowy była przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Szelejewie wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Szelejewie.

Zakres prac:

– wykonanie zbiornika gazu LPG wraz z instalacją gazową

– wykonanie instalacji c.o. wraz z absorpcją gazową pompy ciepła

– remont pomieszczeń kotłowni wraz z adaptacją

– modernizacja piwnicy

– remont pomieszczeń lekcyjnych

– wymiana stolarki otworowej

– montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej

– roboty ziemne i fundamentowe

Termin realizacji: 6.2021 r. – 12.2021 r.

Thermbau Polska Sp. Z o.o., Sp.k.

Przedmiotem umowy było kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych wraz z materiałem os. Scand Haus – Stargard przy ulicy Miłej/Hubala dla zadania „Budowa zespolu powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Majora Hubala i Miłej w Stargardzie”

Zakres prac:

– wykonanie robót przygotowawczych

– wykonanie przyłączy wodociągowych wraz ze studniami wodomierzowymi

– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

– wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

– wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem DN500 – DN160 z separatorem

– wymiana gruntu pod sieciami

Termin realizacji: 11.2020 r. – 3.2022 r.

Nova Term Sp. Z o.o. Sp.k.

Przedmiotem umowy była modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Zakres prac:

– wykonanie pełnego projektu branżowego: instalacji wentylacji, instalacji c.o., instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji klimatyzacji

– instalacja wodociągowej wraz z dostawą i montażem armatury

– instalacja centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem grzejników

– instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą pionów

– instalacja ciepła technologicznego

– instalacja wentylacji wraz z dostawą centrali wentylacyjnych

– instalacja klimatyzacji wraz z montażem i dostawą klimakonwektorów oraz agregatów wody lodowej

Termin realizacji: 7.2020 r. – 12.2020 r.

Nova Term Sp. Z o.o., Sp.k.

Przedmiotem umowy była budowa sieci zewnętrznych przy hotelu Arche w Pile ul. Piłsudskiego 1.

Zakres prac:

– montaż zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, studniami betonowymi oraz wpustami drogowymi i separatorem – 387 m

– montaż zewnętrznej sieci i przyłącza wodociągowego wraz z przewiertem sterowanym i studnią wodomierzową dn2500 beton o śr. DN125 PE – 115 m

– montaż zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i studniami betonowymi oraz PVC dn625 – 180 m

Termin realizacji: 3.2020 r. – 8.2020 r.

Isanit Inżynieria Sanitarna

Przedmiotem umowy było wykonanie kompletnej technologii kotłowni gazowej kaskadowej o łącznej mocy 700 kW wraz z instalacją gazową oraz kominową w ramach realizacji zadania „Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod adresem Elbląg ul. Stanisława Sulimy.

Termin realizacji: 1.2019 r. – 3.2019 r.